Kort verslag Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op donderdag 18 maart 2004 vond in de kantine van de Sporthal de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Aanvang om 20:00 uur precies.

Op de ALV legt het bestuur verantwoording af over het in 2003 gevoerde beleid en worden de beleidsplannen voor 2004 gepresenteerd.

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen ALV 2003

3. Jaarverslag 2003

4. Financiële verantwoording 2003

5. Verslag kascommissie

6. Goedkeuring jaarverslag en financiële verantwoording, inhoudende decharge voor het gevoerde bestuur

7. Aftreden bestuursleden

– Bas van Os, bestuurslid

8. Verkiezing bestuursleden

– Jan Bresser, secretaris

– Suzanne Mulkens, bestuurslid

9. Benoeming kascommissie

10. Vooruitblik 2004

11. Begroting 2004 inclusief contributievoorstel

12. Rondvraag

13. Sluiting

Zoals gebruikelijk werd de ledenvergadering weer op een donderdagavond gehouden. Commentaar was er op de donderdagavond als vergaderavond omdat dit ook een badmintonavond is. Het bestuur zal een andere avond in overweging nemen, maar 100% opkomst is een utopie. Niettemin was de vergadering redelijk bezocht en de stemming zat er goed in.

De voorzitter verrichtte de aftrap met een hamerslag om 20:04 uur en ging in volle vaart van start. Daarbij geholpen door de voorbereiding van deze vergadering. De leden waren in staat gesteld om vooraf kennis te nemen van het jaarverslag inclusief financiële verantwoording over 2003. De voorzitter c.q. de overige bestuursleden konden dus volstaan met een korte toelichting. De agendapunten 1 tot en met 6 werden dan ook in snel tempo afgewikkeld.

Voorzitter Hans van Os bedankt scheidend bestuurslid Bas van OsUitgebreid werd stilgestaan bij het afscheid van Bas van Os als bestuurslid van BV Gaasperdam. Guus Wiesemann sprak niet alleen lovende woorden over Bas, maar ging ook nog in op de wijze waarop Bas dingen kon zeggen –waarbij hij natuurlijk altijd gelijk had- en dat Bas eigenlijk badminton ademde. Ook de voorzitter Hans van Os bedankte Bas uitvoerig voor de vele werkzaamheden die Bas heeft verricht voor de BV Gaasperdam en sprak de hoop uit, dat Bas nog vele bijdragen zal leveren aan de vereniging. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van een fles met -een duistere- inhoud (applaus). Bas dankte op zijn geheel eigen wijze de vergadering (applaus).

Het benoemen van bestuursleden is meestal een walk-over en ook in deze vergadering was dat weer het geval. Suzanne Mulkens werd gekozen als bestuurslid en Jan Bresser als secretaris van het bestuur (de statuten schrijven dit zo voor) (applaus). Als nieuw lid van de kascommissie werd Ferry Voortman benoemd en als plaatsvervangend lid Miranda Voorn (applaus). Marga de Breij werd voor haar werkzaamheden bedankt (applaus). Alle nieuwe bestuursleden werd veel succes toegewenst bij de uitoefening van hun functie.

Vervolgens werd overgegaan tot de vooruitblik en begroting 2004. Vol trots deelde de voorzitter mee, dat wij nu met meer dan 250 leden tot de grotere badmintonverenigingen van Nederland behoren.

Financieel staat de BV Gaasperdam er redelijk voor. De afgelopen jaren is het mogelijk gebleken om een eigen vermogen(tje) op te bouwen. Dit eigen vermogen is noch slechts dekkend voor een hafjaar aan verplichtingen (bijv. 60% van de jaarlijkse zaalhuur) en slechts 30% van de jaarlijkse contributie.

Bestuurlijk zijn er nog diverse vacatures:

 de functie bestuurslid jeugd is nog steeds vacant

 eind van het jaar is een nieuwe boekhouder nodig

 de activiteitencommissie zit te springen om mensen

 ook voor andere functies zijn altijd mensen welkom.

De begroting 2004 en het contributievoorstel (verhoging met 2,1% zijnde de prijsindexatie en vereenvoudiging van de heffing) werden in snel tempo door de vergadering goedgekeurd.

Uitgebreid werd stilgestaan bij de ALV-toeslag en de hoogte van de contributie voor groepen van leden. De ALV-toeslag werd afgeschaft en vervangen door een ALV-premie.

Na een rondvraag waarin vier vragenstellers het woord vroegen en kregen, bedankte Sandra Janz namens de vergadering het bestuur en speciaal de voorzitter omdat die ook nog de functie van bestuurslid jeugd waarneemt voor hun inzet (applaus).

De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun komst en wenste een ieder veel succes en hamerde de vergadering om 22:17 uur af. Voor zover ik weet een nieuw record! Na afloop werd de discussie voortgezet aan de bar…

De notulen van de ALV kunnen hier per e-mail worden opgevraagd.

Jan Bresser

Secretaris

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.