Jeugd begeleiders

Jeugd begeleiders hebben een verantwoordelijke taak om onze jeugdleden veilig te begeleiden tijdens activiteiten vanuit onze vereniging. Daarom hebben we gedragsregels overgenomen van de Toolkit seksuele intimidatie van NOC*NSF. Deze regels zijn binnen onze vereniging van toepassing op iedereen die jeugdleden begeleid.

Beleid jeugdbegeleiders

 • Ieder jaar worden deze gedragsregels besproken met alle jeugd begeleiders
 • Van alle begeleiders willen we een VOG hebben. We zijn nu bezig om aan te vragen dat we een VOG gratis kunnen aanvragen voor onze begeleiders. Zodra dit is afgerond wordt van iedere begeleider verwacht dat hij/zij 1 keer in de 4 jaar een nieuwe VOG aanvraagt (en aan de vereniging overhandigt).

Bij het aanstellen van een nieuwe trainer wordt, naast de punten die hierboven zijn beschreven, naar referenties van andere (sport)verenigingen gevraagd.

De gedragsregels uit Toolkit seksuele intimidatie

Gedragsregels begeleiders in de sport

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport
is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde
sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/
begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het
Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het
contact tussen begeleider en sporter.

Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat
plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter.
Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat een
sportvereniging werk maakt van het tegengaan van Seksuele Intimidatie en dat kan
preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de
sportvereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. Het is dus belangrijk om als bestuur
dit te delen met je leden en van begeleiders ( en andere vrijwilligers) te vragen deze te
onderschrijven. Dat kan door ze lid te laten worden van de vereniging en daarmee de bond.
Ook kun je ze vragen om een vrijwillige onderwerping aan het tuchtrecht te laten tekenen
(V.O.T.).

De gedragsregels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang
tussen sporters en begeleiders.

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere
gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties
volgen vanuit de sportbond.
Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals
vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich
  veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in
  zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan
  nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie
  tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
  zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
  begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
  ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
  geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
  communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met
  respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de
  kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen
  tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of
  geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht
  met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen
  uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
  bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning
  of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
  afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen
  die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in
  overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s)
  ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
  verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

(‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele
Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)