Agenda Algemene Leden Vergadering (ALV) 2010

De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt gehouden op DONDERDAG 18 MAART 2010 in de kantine van de Sporthal om 20:00 uur.

Agenda:

 1. Opening vergadering 20:00 uur (vaststelling agenda, voorwoord, mededelingen)
 2. Notulen ALV maart 2009
 3. Jaarverslag 2009
 4. Financiële verantwoording 2009 (Verslag kascommissie – Goedkeuring jaarverslag en décharge van het bestuur).
 5. Verkiezingen/benoemingen (bestuursleden, kas- en kledingcommissie).
  Er zijn diverse bestuursleden, die herkiesbaar zijn – meld s.v.p. vantevoren, als je ook kandidaat wilt zijn!
 6. Vooruitblik 2010
 7. Begroting 2010 en vaststelling van de contributie
 8. Rondvraag
 9. Sluiting